Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Regulamin Promocji „Christmas Time"

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji pod nazwą „Christmas Time” (zwanej dalej „Akcją”).
 2. Organizatorem Akcji jest firma Forma by Forma Marlena Forma-Filipczak z siedzibą w Turku przy ul. Zdrojowej 7, 62-700 Turek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą NIP: 6681677237 Regon: 311114533 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Dane kontaktowe:

  adres pocztowy:  
  Forma by Forma
  ul. Zdrojowa 7
  62-700 Turek
  woj. wielkopolskie
  adres poczty elektronicznejsklep@formabyforma.plkontakt@formabyforma.pl 
  numer telefonu: +48 502 346 175, czynny w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

   
 4. Akcja prowadzona jest w Sklepie internetowym Organizatora dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.formabyforma.pl zwanym dalej „Sklepem internetowym”.
 5. Akcja trwa od dnia 12 grudnia 2018 r. od godziny 00:01 do dnia 20 grudnia 2018 r. do godziny 23:59 (zwanym dalej „Czas trwania Akcji”). O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji decyduje data złożenia przez Uczestnika zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.formabyforma.pl w zakładce „Regulamin”.
 6. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego na udział w Akcji promocyjnej, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która w Czasie trwania Akcji promocyjnej, jako konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Sklepie internetowym i spełni warunki określone w § 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”). 

§ 2.

Zasady Akcji promocyjnej

 1. W Akcji może brać udział każda osoba, która spełnia warunki określone w pkt 6 i 7. § 1. niniejszego Regulaminu oraz dokona zakupu minimum 1 produktu na dowolną kwotę w Sklepie internetowym  www.formabyforma.pl 
 2. Uczestnicy przez wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinni zapoznać się z Regulaminem.
 3. Uczestnik biorąc udział w Akcji poprzez dokonanie zakupu produktu, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.
 4. Każda z osób, która spełni warunki określone w pkt 1. § 2. Regulaminu może skorzystać z oferty „Christmas Time” , to znaczy otrzymać rabat w wysokości 20% .
 5. Rabat liczony jest od ceny Towaru Promocyjnego (bez kosztów dostawy produktów), widocznej przy towarze i doliczany jest na etapie podliczania wartości zakupu.
 6. Wartość Rabatu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 7. Akcją objęty jest zakup produktów marki Forma by Forma, znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu internetowego, w Czasie obowiązywania Akcji.
 8. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami
 9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach Akcji promocyjnej oraz związane z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego oraz w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do regulaminu Sklepu internetowego, które dostępne są stronie internetowej pod adresem www.formabyforma.pl w zakładce „Regulamin”.

§ 3.

Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące Akcji można składać bezpośrednio w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia lub na piśmie na adres: Forma by Forma, ul. Zdrojowa 7, 62-700 Turek, woj. Wielkopolskie, z dopiskiem „Reklamacja Akcji” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@formabyforma.pl lub kontakt@formabyforma.pl.
 2. Reklamacje dotyczące Akcji podlegają zasadom reklamacji wynikającym z regulaminu Sklepu internetowego. Informacje dotyczące reklamacji wskazane zostały w regulaminie Sklepu internetowego, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.formabyforma.pl w zakładce „Regulamin”.

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego także postanowienia Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin Sklepu internetowego dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.formabyforma.pl w zakładce „Regulamin” w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu internetowego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora.
 2. Organizator honoruje wszelkie prawa Uczestników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1025) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Uczestnika wynikających z przepisów prawa.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulaminy promocji” pod adresem www.formabyforma.pl 
 4. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.
Facebook