Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Forma by Forma

obowiązujący od dnia 10 grudnia 2018 roku

Regulamin wraz z załącznikami, w formie plików do pobrania w wersji pdf. oraz docx. jest zamieszczony poniżej tekstu Regulaminu.

 

§ 1

Postanowienia ogólne
 

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.formabyforma.pl jest prowadzony przez firmę Forma by Forma Marlena Forma-Filipczak z siedzibą w Turku przy ul. Zdrojowej 7, 62-700 Turek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą NIP: 6681677237 Regon: 311114533.
 1. Dane kontaktowe:

  adres pocztowy:  
  Forma by Forma
  ul. Zdrojowa 7
  62-700 Turek
  woj. wielkopolskie

  adres poczty elektronicznej
  sklep@formabyforma.pl
  kontakt@formabyforma.pl 

  numer telefonu: +48 796 765 012, czynny w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

   
 1. Definicje

  Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

  Forma by Forma - firmę Forma by Forma Marlena Forma-Filipczak z siedzibą w Turku przy ul. Zdrojowej 7, 62-700 Turek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą NIP: 6681677237 Regon: 311114533.

  Sklep internetowy – Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.formabyforma.pl

  Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

  Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Kupującego, stanowiące złożenie przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży z Forma by Forma towarów będących przedmiotem zamówienia, za pośrednictwem Sklepu internetowego;

  Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Forma by Forma skompletuje zamówienie złożone przez Kupującego w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

  Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

   
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
   
 2. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
   
 3. Zamówienia składane przez Klientów są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   
 4. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a)     posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  b)     posiadanie przeglądarki internetowej:

  -      Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  -      Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  -      Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  -      Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  -      Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

  c)     posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  d)     zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Forma by Forma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Forma by Forma zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
   
 2. Kupujący korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

  a)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  b)     korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  c)     niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  d)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  e)     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f)      niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

§ 2

Składanie zamówień

 

 1. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   
 2. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.formabyforma.pl
   
 3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pola przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
   
 4. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
   
 5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej www.formabyforma.pl skompletować zamówienie, wypełnić formularz zamówienia, wybrać sposób dostarczenia towaru i metodę płatności, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
   
 6. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „Zamów”, Klient wypełnia formularz zamówienia, wybiera sposób dostarczenia towaru i metodę płatności.
   
 7. W formularzu zamówienia należy wskazać:

  a)     imię i nazwisko oraz adres Klienta,
  b)     nazwę firmy i NIP (Klienci nie będący Konsumentami)
  c)     numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  d)     dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.
 1. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.formabyforma.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić.
   
 2. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamów”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w zakresie wyboru towaru i ilości. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru towaru należy nacisnąć na przycisk „Kontynuuj zakupy” i ponownie dokonać wyboru towaru przez naciśnięcie na przycisk "Do koszyka". Aby usunąć przedmiot z Koszyka należy nacisnąć na przycisk "Usuń" widoczny w koszyku przy produkcie.  W celu modyfikacji zamówienia w zakresie ilości towaru należy wpisać odpowiednią ilość w polu "Ilość", a następnie nacisnąć na przycisk „Przelicz” w celu zatwierdzenia dokonanej zmiany. Po naciśnięciu na przycisk „Zamów”, Klient przechodzi na stronę Formularza zamówienia.
   
 3. W trakcie procedury składania zamówienia – od momentu naciśnięcia na przycisk „Zamów” do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w zakresie danych  osobowych, danych adresowych oraz w zakresie wyboru sposobu dostarczenia towaru i metody płatności.
   
 4. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wypełnieniu formularza zamówienia oraz wybraniu sposobu dostarczenia towaru i metody płatności. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
   
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Forma by Forma oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
   
 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana przez Forma by Forma wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
   
 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Forma by Forma z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Forma by Forma. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf. w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   
 8. Świadczenie przez Forma by Forma usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Forma by Forma za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Forma by Forma albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
   

§ 3

Ceny towarów

 

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich (PLN)
   
 2. Forma by Forma jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT i nie wystawia faktur VAT. Do każdego zamówienia dołączony jest rachunek.
   
 3. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
   
 4. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
   
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
   
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 

§ 4

Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz kosztów dostarczenia towaru

 

 1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

  a)   gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
  b)    przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - Klient może dokonać zapłaty z góry za zamówiony towar dostarczany za pośrednictwem za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu:
  - zwykłym przelewem internetowym na podany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zamówienie numer konta lub
  - za pośrednictwem systemu płatności internetowych TPay.com należącego do spółki  Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań 

   
 2. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru:
  a)    niezwłocznie, w przypadku gdy Klient wybrał sposób zapłaty ceny i kosztów dostarczenia towaru za pośrednictwem systemu płatności internetowych TPay.com
  b)    w ciągu 2 dni od otrzymania od Forma by Forma wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 2 punkt 14 niniejszego Regulaminu.

   
 3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

 

§ 5

Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego dostarczane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   
 2. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany paczką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
   
 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
   
 4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.
   
 5. Koszty dostarczenia zamówionego towaru wynoszą:

  a) 14,00 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest opłacony z góry:
       - zwykłym przelewem internetowym na podany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zamówienie numer konta i dostarczany paczką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie
       - za pośrednictwem systemu płatności internetowych TPay.com  i dostarczany paczką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie
  b)  20,00 zł - w przypadku, gdy Klient wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), a zamówiony towar jest dostarczany paczką pocztową pobraniową za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie

   
 6. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego w przypadku nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży, licząc od dnia:

  a)    wysłania przez Forma by Forma do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji - w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem)
  b)   otrzymania przez Forma by Forma potwierdzenia z banku o zaksięgowaniu płatności na koncie Forma by Forma - w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych TPay.com

   
 7. W przypadku, gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie określonym w punkcie 6 powyżej, Klient i Forma by Forma mogą uzgodnić inny termin odbioru towaru.
   
 8. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawionym przez Forma by Forma rachunkiem obejmującym przedmiot zamówienia (cena towaru wraz z kosztami wysyłki). Forma by Forma jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT i nie wystawia faktur VAT.

 

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 6 i punkcie 7 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument zamieszczone jest do pobrania w załączniku dostępnym w wersji docx. oraz pdf. poniżej niniejszego Regulaminu.
   
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  a)    dla umowy, w wykonaniu której Forma by Forma wydaje towar, będąc zobowiązana do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  b)    dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  Konsument może odstąpić od umowy informując Forma by Forma o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Forma by Forma, ul. Zdrojowa 7, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@formabyforma.plOświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór w wersji docx. i pdf. zamieszczony jest na dole strony Regulamin, jednak nie jest to obowiązkowe.

   
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Forma by Forma przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
   
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Forma by Forma niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Forma by Forma o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Forma by Forma, ul. Zdrojowa 7, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, z dopiskiem „Zwrot”. Konsument może również zwrócić rzecz w siedzibie firmy Forma by Forma w godzinach jej otwarcia.
   
 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
   
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Forma by Forma, Forma by Forma nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Forma by Forma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Forma by Forma oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej.
   
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Forma by Forma przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   
 10. Forma by Forma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   
 12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a)    świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 7

Procedura rozpatrywania reklamacji

  

 1. Forma by Forma jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Forma by Forma ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
   
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia lub na piśmie na adres Forma by Forma: Forma by Forma, ul. Zdrojowa 7, 62-700 Turek, woj. Wielkopolskie, z dopiskiem „Reklamacja”.
   
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Forma by Forma dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   
 4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego do pobrania w wersji docx. oraz pdf. na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje” lub poniżej niniejszego Regulaminu. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać ani się nim kierować.
   
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Forma by Forma dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w §8 punkt 2 niniejszego Regulaminu.
   
 6. Forma by Forma rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
   
 7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:

  a)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@formabyforma.pl,
  b)    telefonicznie, dzwoniąc na numer: +48 796 765 012, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

   
 8. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności:

  - opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
  - adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia lub
  - adres do korespondencji podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty na adres podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia lub
  - adres poczty elektronicznej (adres e-mail), który jest inny niż adres e-mail podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na inny adres e-mail niż podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia lub
  - adres do korespondencji, który jest inny, niż podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty na adres inny niż podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia lub
  - inny preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

   
 9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Forma by Forma zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi linkami do stron Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
  uokik.gov.pl/spory_konsumenckie
  uokik.gov.pl/rozwiazywanie_sporow
  uokik.gov.pl/wazne_adresy
  uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.
 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Forma by Forma, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
   
 3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
   
 4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Forma by Forma:

  a)    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Forma by Forma przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  b)    uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

   
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: 
  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

   
 6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
   
 7. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
   
 8. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

  Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. 
  Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR 
  ec.europa.eu/consumers/odr.

   
 9. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Forma by Forma wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 

§ 9

Newsletter

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Forma by Forma. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) w okienku newslettera znajdującego się w zakładce Newsletter na stronie www.formabyforma.pl oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
   
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Forma by Forma, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Forma by Forma. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
   
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z Newslettera, naciskając na link "Wypisz się" umieszczony w stopce każdego Newslettera,  Forma by Forma na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wyśle link potwierdzający wypisanie się z Newslettera. Po kliknięciu w link adres e-mail Klienta zostanie usunięty z bazy subskrybentów Newslettera.

 

§ 10

Dane osobowe i polityka prywatności

 

Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez Forma by Forma Marlena Forma-Filipczak z siedzibą w Turku przy ul. Zdrojowej 7, 62-700 Turek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą NIP: 6681677237 Regon: 311114533, która jest administratorem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności sklepu internetowego.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
   
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.formabyforma.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
   
 3. Forma by Forma honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
   
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.formabyforma.pl oraz w siedzibie Forma by Forma. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
   
 5. Forma by Forma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu www.formabyforma.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.formabyforma.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 
   
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
   
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
   
 8. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki: 
  a) Załącznik nr 1: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
  b) Załącznik nr 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy.
  c) Załącznik nr 3: Wzór formularza reklamacji.

   
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

Poniżej pliki do pobrania w wersji docx. oraz pdf.:

Facebook