Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Reklamacje

Reklamacja towaru

Naszym obowiązkiem jest dostarczyć Ci towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Jest to dla nas sprawa nadrzędna. Jeśli jednak nie odpowiada Ci jakość zakupionego w naszym sklepie towaru zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by sprostać Twoim oczekiwaniom.

Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego - w przypadku umów sprzedaży zawartych od dnia 25. grudnia 2014 r.

Podstawa i zakres odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) - w przypadku umów sprzedaży zawartych przed dniem 25. grudnia 2014 r.

Reklamację możesz złożyć bezpośrednio w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia lub na piśmie na adres:


Forma by Forma, 
ul. Zdrojowa 7, 
62-700 Turek, 
woj. Wielkopolskie, 
z dopiskiem „Reklamacja

Aby Twoja reklamacja została szybko i sprawnie rozpatrzona wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli życzysz sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • datę nabycia towaru,
 • rodzaj reklamowanego towaru,
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
 • swoje żądania, czyli jaki sposób rozpatrzenia reklamacji najbardziej by Ci odpowiadał, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

W celu złożenia reklamacji możesz skorzystać z formularza reklamacji dostępnego do pobrania w wersji docx. oraz pdf. poniżej tej strony. Nie jest jednak konieczne do złożenia reklamacji. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, nie musisz korzystać, ani się nim kierować.

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć nam wadliwy towar oraz dowód jego zakupu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód, który pomoże nam w ustaleniu daty sprzedaży, ceny towaru, nazwy lub symbolu produktu. Prosimy, abyś zwrócił uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce oraz o to, aby reklamowany towar był czysty i suchy.

Reklamacja Newslettera

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, możesz złożyć: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@formabyforma.pl lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 796 765 012, czynny w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego usług korzystasz).

W tym przypadku, zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli życzysz sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttps://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Forma by Forma, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
   
 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
   
 4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Forma by Forma:

  a)    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Forma by Forma przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  b)    uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

   
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
   
 6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
   
 7. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
   
 8. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

  Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. 
  Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR 
  ec.europa.eu/consumers/odr.

   
 9. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Forma by Forma wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
Facebook